Меню Затваряне

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1. Тази секция предоставя информация относно условията за използване на уеб сайта ни https://pazar.store/ и Общите условия, които уреждат услугите и операциите за купуване и продаване на продукти между Яспа ООД и неговите Клиенти.

1.2. Използването на този уеб сайт или регистрация като потребител предполага приемането на настоящите Общи условия.

1.3. Настоящите Общи условия са приложими за услуги и процеси на купуване и продаване на продукти между Яспа ООД и неговите Клиенти (наричани по-долу „Клиент“).

1.4. Те ще се считат за приети от Клиента, за всички цели и намерения, относно обработката на всяка поръчка от Яспа ООД.

1.5. Настоящите Общи условия изключват прилагането на всички общи условия за продажба, принадлежащи на Клиента или на трети страни.

1.6. Процесът на купуване и продаване между Яспа ООД и Клиента ще бъде допълнен, във всеки случай, от Специфичните условия, които могат да са изрично договорени между страните, и за всички цели и намерения всички други условия, които не са били изрично приети в писмен вид, няма да имат стойност.

2. МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Клиента може да извърши плащане с  банков превод, или наложен платеж.

2.2. Наличността на тези методи на плащане зависи от вида услуга или продукт, за който е платено, и географското местоположение на купувача или получателя.

2.3. Използването на всеки метод на плащане подлежи на приемане на условията, свързани с него.

3. ИЗПРАЩАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

3.1. Яспа ООД предлага много възможности за транспортиране. Те зависят от местоназначението и стоките за изпращане.

3.2. Часовете за доставка ще зависят от местоназначението и избрания начин на транспортиране.

3.3. Дадените времеви граници са предполагаеми и не са обвързващи. Забавянето на времето за доставка не дава право наКлиента да претендира за преки или непреки щети, отказ от поръчката или спиране на някое задължение, особено плащане.

3.4. Яспа ООД няма да е отговорен за цялостна или частична липса на доставка или закъснение на поетите задължения към Клиента, ако това е причинено от непредвидени обстоятелства или метеорологична обстановка, която влияе на Яспа ООД, както и на неговите снабдители и доставчици. Това включва стачки, други трудови или индустриални събития, липса на или невъзможност от придобиване на продукти и др. Яспа ООД може да откаже и анулира всеки продукт за доставка, без да предоставя компенсация в полза на Клиента.

4. ПОЛУЧАВАНЕ

4.1. При получаването Получателят трябва да провери дали получените стоки отговарят на поръчката, дали информацията на фактурата е вярна и дали условията, документацията и опаковката са непокътнати. В случай че има видими следи от повреда на стоката, Получателят трябва да го отбележи на разписката за получаване (електронна или хартиена), като посочи, че стоката е повредена. Ако стоката е приета без това да бъде направено, това ще направи невалидни всички последващи претенции от страна на Клиента.

4.2. В случай, че възникне ситуация като споменатата в горната клауза, трябва да бъде създаден доклад на проблем (наричан по-долу „билет“) от секцията за обработка на проблеми на сайта https://pazar.store/ .

4.3. Жалби ще бъдат приемани единствено от Клиентите в рамките на 5 календарни дни от получаване на стоката. Ако това време изтече без да е подадено оплакване, ще се счита, че стоката е била получена от Получателя в идеално състояние и количество.

5. УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ

5.1. По общо правило, Яспа ООД предлага на Клиентите 24 месечна гаранция на продукта, която покрива единствено всички производствени дефекти, които може продуктът да има.

5.2. Яспа ООД няма да приеме доставка без предварително разрешение чрез поставянето на RMA номер (“Разрешение за връщане на стока”) от Отдела за следпродажбено обслужване.

5.3. Ако продуктът, представен за дефектен, няма реален дефект, Яспа ООД ще уведоми Клиента, че няма да му бъдат възстановени средства. Известието ще бъде съхранено в SAT за дни, очаквайки потвърждение от Клиента дали иска продуктът да му бъде върнат обратно, след като бъде заплатена съответната такса за транспорт, или желае да се откаже от него. След този период Клиента ще изгуби правото на всякакви претенции.

5.4. Гаранцията автоматично ще стане невалидна в следните случаи:

  • 5.4.1. При загубване или фалшификация на някой от контролните етикети на производителя и/или на посредниците на веригата от доставчици и/или Яспа ООД.

  • 5.4.2. Когато причината за повредата или грешката е поради неправилно използване, неспазване на инструкциите на ръководството, инциденти, неправилна употреба, удар, счупване по друга причина, която не е следствие на нормалните условия за използване.

  • 5.4.3. Когато е извършена поправка поради липса на поддръжка, настройванепреглеждане и почистване.

  • 5.4.4. Когато продуктът е използван при неблагоприятни условия (напр., прах, излагане на пряка слънчева светлина,вибрации, екстремни температури (под 5°C и над 40°C), екстремна влажност (под 10% и над 95%], при използване на незаземен контакт или без защита от токов удар).

  • 5.4.5. Когато инсталираният софтуер е използван неправилно или е използван нелегален софтуер.

  • 5.4.6. Когато е причинена повреда в следствие на вирус или компютърна атака.

  • 5.4.7. Когато съществуващият жизнен цикъл е по-кратък от установената гаранция.

6. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6.1. Яспа ООД признава важността на защитата на личните данни и правата на Клиентите си и гарантира, че техните данни ще бъдат правилно използвани и при пълно спазване на настоящото законодателство.

6.2. При регистрацията на уеб сайта на Яспа ООДКлиента изрично се съгласява с обработването на личните му данни.

7. СОБСТВЕНОСТ

7.1. Този уеб сайт е собственост на Яспа ООД, както и правата над съдържанието, изображенията, текста, дизайна и софтуера му. Всички елементи на този уеб сайт, включително и без ограничение, дизайна и съдържанието му, са защитени от Закона за интелектуалната собственост, Индустриалната собственост и международните закони, отнасящи се до авторските права.

7.2. Ако не е изрично разрешено от Яспа ООД, възпроизвеждането, предаването или използването съдържанието на уеб сайта по какъвто и да било начин е забранено.

8. ДЕЛИМОСТ

8.1. Ако някоя клауза от настоящите условия е или стане невалидна или се окаже неосъществима според приложимия закон, въпросната клауза ще бъде недействителна, но единствено тази клауза, и това няма да се отрази на никоя друга клауза от настоящите условия.

9. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

9.1. Настоящите Общи условия за продажба ще бъдат управлявани и интерпретирани според настоящото законодателство на територията на България.

9.2. В случай на спор, договарящите се страни ще са обект на Съдилищата във България и изрично се отказват от всяка друга юрисдикция, която може да им съответства.

9.3. При все това, предходната точка няма да попречи на  Яспа ООД да упражнява правата си за разрешаване на съдебен спор в рамките на друга компетентна юрисдикция.

WhatsApp chat